ຈຳນວນວິສາຫະກິດຂັ້ນແຂວງ
ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ
ເພດຂອງນັກລົງທຶນຂັ້ນຕົ້ນ
ປະເພດຮູບແບບຂອງວິສາຫະກິດ
ນັບຕາມຂະແໜງການ