ເລືອນການຂື້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ແລະ ການອອກໃບອານຸຍາດລົງທຶນ ຫລື ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 3323,25/12/2018

ລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ຫລື ສາຂາວິສາຫະກິດ ແລະ ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການບໍລິການຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ

ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ຄຳແນະນຳ ການຂື້ນທະບຽນ ເລກທີ່ 0537, 04 ພຶດສະພາ 2018

ແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາກະຊວງ ເລກທີ 0553, 14 ພຶດສະພາ 2018

ແຈ້ງການ ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ປ່້າຍຊືວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1542, 21 ມິຖຸນາ 2018

ແຈ້ງການ ເລືອນການຂື້ນທະບຽນ ເລກທີ 1578, 27 ມິຖຸນາ 2018

ແຈ້ງການ ເລືອນການຂື້ນທະບຽນ ເລກທີ 2009, 22 ສິງຫາ 2018

ຄຳແນະນຳ ການຂໍໃບອານຸຍາດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເລກທີ674,15/6/2018

ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ກາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 4201,16ສິງຫາ2018