ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້255
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້403
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້2285
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້14500
ທັງໝົດທັງໝົດ522261
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

Article Index

ແຈ້ງການ ກິດຈະການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ບໍ່ຈຳເປັນຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ(1051/ຫອຄ.ຫທຄວ)

ຮ່າງແບບພິມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ(0107/ກທຄວ.ອຄ)

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຕາປະທັບວິສາຫະກິດ(322/ລບ) 

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ(1784/ປກສ)

ຄຳແນະນຳ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ)(1206/ຮສສ)

ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN)(0489/ຫກງ)

ການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ(0282/ກທຄວ.ອຄ)

ລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ(1596/ກທຄວ.ອຄ)

ແຈ້ງການ ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ປ່້າຍຊືວິສາຫະກິດ(1542/ຫອຄ.ກທຄວ)

ຄຳແນະນຳ ການຂໍໃບອານຸຍາດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ(674/ກອຫ.ຄຮ)

ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ກາປະທັບວິສາຫະກິດ(4201/ຄກຖ)

ການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເຊັ່ນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ(0165/ກທຄວ.ອຄ).

ການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ(2823/ຫອຄ.ກທຄວ)

ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກມທະບຽນວິສາຫະກິດລວມສູນ(2929/ຫອຄ.ກທຄວ)

ການນຳໃຊ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຮູບແບບປັບປຸ່ງໃຫມ່(1756/ກທຄວ.ອຄ)

ການສ້ອມແປງຄອມພີວເຕີ(1179/ກທຄວ)

ເປີດນຳໃຊ້ເວັບໄຊ້ໃໝ່ (www.ned.gov.la)(1452/ຫອຄ.ກທຄວ)