ດຳລັດ ເລກທີ 03/ນຍ

ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ແຈ້ງການ ເລກທີ 0764/ກທຄວ.ອຄ

ແຈ້ງການ ເລກທີ1412/ຫອຄ.ກຄທວ ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019.

ແຈ້ງການເລກທີ 404/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 11/03/2019

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ,ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019

ດຳລັດ ບັນຊີຄວບຄຸມ ເລກທີ 03/ນຍ

ຄຳແນະນຳ ເລກທີ 0042 /ກທຄວ.ອຄ ລົງວັນທີ 09ມັງກອນປີ2019

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 0044/ອຄ.ກທຄວ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019.

ຄຳແນະນຳ ເລກທີ0045/ອຄ ກຄທວ ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019

ແຈ້ງການເລກທີ 1293/ຫອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 27 ມີຖຸນາ 2019.

ແຈ້ງການ ເລກທີ 1051/ທອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 27ພຶດສະພາ2019

ແຈ້ງການ ເລກທີ0107/ກທຄວ.ອຄ ລົງວັນທີ 18ມັງກອນ2019

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 322/ລບ ລົງວັນທີ 01/10/2018

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1784/ປກສ ລົງວັນທີ 02 ຕຸລາ 2018

ຄຳແນະນຳ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 1206/ຮສສ ລົງວັນທີ 23/04/2019

ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN)

ການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

ລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

ແຈ້ງການ ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ປ່້າຍຊືວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1542, 21 ມິຖຸນາ 2018

ຄຳແນະນຳ ການຂໍໃບອານຸຍາດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເລກທີ674,15/6/2018

ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ກາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 4201,16ສິງຫາ2018

ການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເຊັ່ນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ

ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກມທະບຽນວິສາຫະກິດລວມສູນ

ການນຳໃຊ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຮູບແບບປັບປຸ່ງໃຫມ່

ການສ້ອມແປງຄອມພີວເຕີ

ການສົ່ງຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ

ເປີດນຳໃຊ້ເວັບໄຊ້ ແລະ ເບີ WhatsApp

 

 

ການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເຊັ່ນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ

ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກມທະບຽນວິສາຫະກິດລວມສູນ

ການນຳໃຊ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຮູບແບບປັບປຸ່ງໃຫມ່

ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ໂຈະຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດດ້ານການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕ່າງໆ(ຊົ່ວຄາວ)

ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ

ຢຸດຕິການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ

ໂຈະຂັ້ນຕອນການຈ່ອງຊື່ຂັ້ນກະຊວງ

ການສ້ອມແປງຄອມພີວເຕີ

ການສົ່ງຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ

ເປີດນຳໃຊ້ເວັບໄຊ້ ແລະ ເບີ WhatsApp