ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ແຈ້ງການ ເລກທີ 0764/ກທຄວ.ອຄ

ແຈ້ງການ ເລກທີ1412/ຫອຄ.ກຄທວ ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019.

ແຈ້ງການເລກທີ 404/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 11/03/2019

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ,ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019

ດຳລັດ ບັນຊີຄວບຄຸມ ເລກທີ 03/ນຍ

ຄຳແນະນຳ ເລກທີ 0042 /ກທຄວ.ອຄ ລົງວັນທີ 09ມັງກອນປີ2019

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 0044/ອຄ.ກທຄວ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019.

ຄຳແນະນຳ ເລກທີ0045/ອຄ ກຄທວ ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019

ແຈ້ງການເລກທີ 1293/ຫອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 27 ມີຖຸນາ 2019.

ແຈ້ງການ ເລກທີ 1051/ທອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 27ພຶດສະພາ2019

ແຈ້ງການ ເລກທີ0107/ກທຄວ.ອຄ ລົງວັນທີ 18ມັງກອນ2019

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 322/ລບ ລົງວັນທີ 01/10/2018

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1784/ປກສ ລົງວັນທີ 02 ຕຸລາ 2018

ຄຳແນະນຳ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 1206/ຮສສ ລົງວັນທີ 23/04/2019

ການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN)

ການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

ລົບລ້າງການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

ແຈ້ງການ ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ປ່້າຍຊືວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1542, 21 ມິຖຸນາ 2018

ຄຳແນະນຳ ການຂໍໃບອານຸຍາດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເລກທີ674,15/6/2018

ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ກາປະທັບວິສາຫະກິດ ເລກທີ 4201,16ສິງຫາ2018

ການແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເຊັ່ນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ

ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກມທະບຽນວິສາຫະກິດລວມສູນ

ການນຳໃຊ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຮູບແບບປັບປຸ່ງໃຫມ່

ການສ້ອມແປງຄອມພີວເຕີ

ການສົ່ງຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ

ເປີດນຳໃຊ້ເວັບໄຊ້ ແລະ ເບີ WhatsApp