ຄ່າທໍານຽມບໍລິການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທັງໝົດ:

  ກີບ
ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 80,000
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 40,000
ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ 90,000
ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ 90,000
ວິສາຫະກິດປະສົມ 90,000
ບໍລິສັດມະຫາຊົນ 90,000
ວິສາຫະກິດຂອງລັດ 90,000
ບໍລິສັດຈໍາກັດ 90,000

 

ຄ່າທໍານຽມທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດຕາມລັດຖະບັນຍັດ 003/ປປທ,ລົງວັນທີ 26/12/2012:

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ ກີບ
ແຕ່ 1,000,000 ກີບ ລົງມາ  0
ຫລາຍກວ່າ 1,000,000 ກີບ - 10,000,000 ກີບ  20,000
ຫລາຍກວ່າ 10,000,000 - 20,000,000 ກີບ  50,000
ຫລາຍກວ່າ 20,000,000 - 50,000,000 ກີບ  100,000
ຫລາຍກວ່າ 50,000,000 - 100,000,000 ກີບ  300,000
ຫລາຍກວ່າ 100,000,000 ກີບ - 400,000,000 ກີບ  500,000
ຫລາຍກວ່າ 400,000,000 ກີບ - 1,000,000,000 ກີບ  1,000,000
ຫລາຍກວ່າ 1,000,000,000 ກີບ -10,000,000,000 ກີບ  2,000,000
ຫລາຍກວ່າ 10,000,000,000 ກີບ -20,000,000,000 ກີບ  3,000,000
ຫລາຍກວ່າ 20,000,000,000 ກີບ  5,000,000


ລາຍລະອຽດມີຢູ່ໃນ ແຈ້ງການສະບັເລກທີ 1620/ອຄ,ທຄວ,ລົງວັນທີ 28ສິງຫາ 2013