ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຕາມການສະເໜີຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 704 ຈທວ ລົງວັນທີ່ 24ທັນວາ2023

ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຕາມການສະເໜີຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 702 ຈທວ ລົງວັນທີ່ 24ທັນວາ2023

ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນ ແລະ ເຂົ້າໄປແຈ້ງ-ມອບອາກອນຕາມລະບຽບການ ສະບັບເລກທີ 1603/ພອຄນວ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2023

ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນ ແລະ ເຂົ້າໄປແຈ້ງ-ມອບອາກອນຕາມກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 1498/ພອຄນວ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ2023

ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຕໍ່ ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງມອບອາກອນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ 363/ຈທວ, ລົງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2022

ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມາພົວພັນນຳຂະແໜງສວຍສາອາກອນ ສະບັບ ເລກທີ 76/ຈທວ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 18ມີນາ2021

ແຈ້ງການ ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ

ແຈ້ງການ ໂຈະວິສາຫະກິດຊົ່ວຄາວ ສະບັບເລກທີ 062/ຈທວ ກທຄວ, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020

ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ

ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ