ກົດໜາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ນິຕິກຳ

ດຳລັດສະຫະກອນ(136/ນຍ)

ການແກ້ໄຂຊາວຕ່າງປະເທດ(0288/ອຄ)

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (1328/ອຄ.ທຄວ)

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ (1592/ອຄ.ທຄວ)

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ(1129/ທຄວ.ອຄ)

ການຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ນັກລົງທຶນເກົາຫລີ(1247/ອຄ.ທຄວ)

ບັນຊີຄວບຄຸມຂະແໜງໂຍທາທິການ(1584/ຫອຄ)

ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດ(1720/ອຄ.ຄພນ)

ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ(2037/ອຄ.ທຄວ)

ການໃສ່ຊື່ວິສາຫະກິດ(2038/ອຄ.ທຄວ)

ການຕິດຕາມວິສາຫະກິດ(2121/ອຄ.ທຄວ)

ການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາ(1199/ອຄ.ທຄວ)

ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ປຶກສາມາຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່(1350/ອຄ.ທຄວ)

ອັດຕາສ່ວນທຶນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ(1489/ອຄ.ສລທ)

ການສ້າງຕັ້ງສາຂາວິສາຫະກິດ(1641/ອຄ.ທຄວ)

ຍົກເລີກການກຳນົດທືນຈົດທະບຽນຕ່ຳສຸດ ສຳຫຼັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ(2770/ຫອຄ.ກທຄວ)

ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ(1671/ກທຄວ)