ກົດໜາຍ

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການປະກາດ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ເລກ​ທີ 029/ປ​ປ​ທ, ລົງ​ວັນ​ທີ 10 ກຸມພາ2023

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ເລກ​ທີ 065/ປ​ປ​ທ, ລົງ​ວັນ​ທີ 28 ມັງ​ກອນ2014.

ນິຕິກຳ

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 2406/ອຄ ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2023

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 2405/ອຄ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2023

ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ແບບພິມໃໝ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0151/ກທວ ລົງວັນທີ 08 ເມສາ2024

ລັດຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ວ່າດ້ວຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ແລະ ຄ່າ​ບໍ​ລິການ ເລກ​ທີ 002/ປ​ປ​ທ ລົງ​ວັນ​ທີ 17 ​ມີ​ຖຸນາ2021

ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21/01/2020.

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 606/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ2020

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 1206/ຮສສ ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2019

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ຂອງ ສປປລາວ  ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10/01/2019

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີທຸລະກິດດ້ານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ674/ກອຫ.ຄຮ, ລົງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2018

ຍົກເລີກເງື່ອນໄຂ ການກຳນົດທືນຈົດທະບຽນຕ່ຳສຸດ ສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 2770/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 17/11/2017

ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເລກທີ 1671/ກທຄວ, 14/11/2017

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງືອນໄຂສຳຫຼັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ ງ 02 - 2015 ) ເລກທີ 1327/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ຄ 02-2015)  ເລກທີ 1328/ອຄ.ທຄວ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

ແຈ້ງການ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງນັກລົງທຶນຈາກ ສປປ ເກົາຫລີ1247/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 16/07/2014

ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆ ເລກທີ 1199/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 04/07/2014

ທຶນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວັກສອງ ມາດຕາ 17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 1129/ທຄວ.ອຄ, ລົງວັນທີ 21/10/2013

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ ເລກທີ 1592/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 26/08/2013

ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ທຳມາຄ້າຂາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0288/ອຄ, ລົງວັນທີ 08/02/2012

ແຈ້ງການໃຫ້ວິສາກິດທີ່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆມາຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ ເລກທີ1350/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 01 ສິງຫາ 2014