ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດການຈຳໜ່າຍວັດຖຸມີຄ່າ ເລກທີ 1145/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 01 ທັນວາ 2021

ແຈ້ງການ ເປີດຮັບຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງີນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄາານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຮູບແບບ ສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງີນຝາກ ເລກທີ 03/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 04 ມັງກອນ 2023

ແຈ້ງການ ການຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເລກທີ 3158/ອປຊ, ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ ເລກທີ 0023/ອຄ, ລົງວັນທີ 06 ມັງກອນ2022.

ແຈ້ງການຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ດຳທຸລະກິດປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ເລກທີ 1066/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ2021

ແຈ້ງການ ການຮັບຮອງຈົດທະບຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເຂົ້າໃນລະບົບ TAXRIS ແລະ ການເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເລກທີ 4104/ກສອ, ລົງວັນທີ 22/10/2021

ຄຳແນະນຳ ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ(ສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ) ເລກທີ 3672/ກສອ, ລົງວັນທີ 12/10/2021

ຄຳແນະນຳການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ(ສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ) ເລກທີ 3671/ກສອ, ລົງວັນທີ 12/10/2021

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ471/ລບ ລົງວັນທີ 02.07.2021

ໜັງສືສະເໜີ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ໃນການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ບໍລິສັດ ທີມີຈຸດປະສົງຂໍດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 1265/ພບ.ຫກ, ລົງວັນທີ 02ມີຖຸນາ2021

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 296/ລບ, ລົງວັນທີ 12 ເມສາ 2021

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ ເລກທີ 470/ລບ, ລົງວັນທີ 27/12/2019

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ2017

ແຈ້ງການໂຈະການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງກາເຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລກທີ 1036/ອຄ.ສລທ ລົງວັນທີ 28 MAY 2012.