ແບບຟອມແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ

ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ

ບໍລິສັດ ຈຳກັດ

ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ

ສະຫະກອນ

ຄຳແນະນຳການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ສະບັບເລກທີ 3672/ກສອ, ລົງວັນທີ 12 ຕຸລາ2021

ຄຳແນະນຳການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ສະບັບ ເລກທີ 3671/ກສອ, ລົງວັນທີ 12 ຕຸລາ2021

ກ.7 ຄຳຮ້ອງສະເໜີແຈ້ງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ກ.8 ຄຳຮ້ອງສະເໜີຂໍໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່

ກ.9 ຄໍາຮ້ອງແຈ້ງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ

ກ.10 ຄໍາຮ້ອງແຈ້ງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍລິສັດ

ກ.11 ຄໍາຮ້ອງຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ

ຂ.1 ສະໂນດນໍາສົ່ງ

ຂ.2 ແຈ້ງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ

ຂ.3 ໃບຮັບແຈ້ງການລົງທະບຽນຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍລິສັດ

ຂ.4 ແຈ້ງການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍລິສັດ

ຂ.5 ແຈ້ງການໂຈະນໍາໃຊ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂ.6 ແຈ້ງຍົກເລີກໂຈະການນໍາໃຊ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂ.7 ໜັງສືແຈ້ງຕອບ ການຂໍຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍທະບຽນໃໝ່ (ທະບຽນເສຍ)  

ໃບສະເໜີກວດຊື່ວິສາຫະກິດ

ໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ

ໜັງສືແນະນໍາໃຫ້ວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ

ຄໍາຮ້ອງລົງຂໍລົງທະບຽນສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ(ນິຕິບຸກຄົນ)ພາຍໃນປະເທດ

ຄໍາຮ້ອງຂໍປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ

ໜັງສືຮັບຮອງ ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ສາຂານິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ

ໃບແຈ້ງລາຍການສະເໜີປະກອບທຸລະກິດ

ໃບຢັ້ງຢືນການລົງທະບຽນຮ້ານຈຳໜ່າຍ

ໃບສະເໜີແຈ້ງລົງທະບຽນສ້າງຕັ້ງຮ້ານຈຳໜ່າຍ

ໃບສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ