ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກຳນົດເວລາ ໃນການພິຈາລະນາການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

  1. ປະກອບເອກະສານ ແຈ້ງຕໍ່ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນພິຈາລະນາ ທີ່່ກຳນົດໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ
  2. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕ້ອງກວດກາຄວາມຖຶກຕ້ອງ ຂອງເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ ໜື່ງຊົວໂມງ ແລ້ວແຈ້ງຕອບຜູ້ຍືນຄຳຮ້ອງໃນທັນທີ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

             2.1 ເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕ້ອງມອບໃບຮັບເອກະສານ ໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ. ໃບມອບຮັບເອກະສານ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ວັນເວລາມື້ຮັບເອກະສານ ແລະ         ມື້ນັດໝາຍມາຮັບເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ການສີບວັນທາງ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ມື້ອອກໃບຮັບເອກະສານເປັນຕົ້ນໄປ.

             2.2 ເອກະສານ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຖຶກຕ້ອງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທັນທີ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂ ໂດຍ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງ ຈຸດທີ່ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງ ຈຸດທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ລົງລາຍເຊັນແນະນຳ ໃນເອກະສານແນະນຳດັ່ງກ່າວ, ພາຍຫຼັງປັບປຸງແກ້ໄຂສຳເລັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ກຳນົດເວລາ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ ຂໍ້ 2.1 ເທີງນີ້.