WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້290
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້437
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້2062
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້12358
ທັງໝົດທັງໝົດ322367
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ຮູບຝືກອົບຮົມ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ 6 7 ກັນຍາ2022ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ, ເຊີ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ກັນຍາ 2022 ໂດຍເປັນປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ນາງ ວົງປະດິດ ວົງສະຫວາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ແລະ ທ່ານ ບຸນລົມ ຫົງຄຳ  ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ ອຄ ຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄູຝຶກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຜົ້ງສາລີເຂົ້າຮ່ວມ.

06 ມີຖຸນາ 2022ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ກົມທະບຽນ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວົງປະດິດ ວົງສະຫວາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ພ້ອມດ້ວຍກອງເລຂາ ສັງລວມປະເພດບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ຽວຊານປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸ ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງມີ ຫົວໜ້າກົມຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ວິຊາການທີ່ຕິດພັນເຂົ້າຮ່ວມ, ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ມີ 3ຈຸດປະສົງຄື:

000006ມີຖຸນາ2022ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2022 ກົມທະບຽນ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ,ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວົງປະດິດ ວົງສະຫວາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ພ້ອມດ້ວຍກອງເລຂາ ສັງລວມປະເພດບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ຽວຊານປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸ ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ເຊິ່ງມີ ຫົວໜ້າກົມຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ວິຊາການທີ່ຕິດພັນເຂົ້າຮ່ວມ, ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ມີ 3ຈຸດປະສົງຄື: