ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານຂອງກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕັ້ງຢູ່ຕຶກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ຖະໝົນ : ໂພນໄຊ,
ບ້ານ ໂພນໄຊ
ເມືອງ : ໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: 021: 412011, ແຟກ: 021 453865
ເວບໄຊ: www.ned.moic.gov.la